close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 • TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

  wersja do druku <-- kliknij tutaj

  Obowiązuje od 01.06.2018 r.

  Pozycja TOP

  Czynność konsularna

  Opłata
  (w MKD)

  0.01

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN

  3678

  0.02

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN W REPREZENTACJI – SZWAJCARIA

  3678

  0.03

  WIZY SCHENGEN – TRYB PILNY (ROSJA, UKRAINA)

  4291

  0.04

  WIZY SCHENGEN – TRYB SPECJALNY (DZIECI 6-12)

  2146

  0.10

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE KARTY POLAKA

  0

  0.11

  WYDANIE DECYZJI O UZNANIU ZA OSOBĘ POLSKIEGO POCHODZENIA

  0

  0.12

  WYDANIE DECYZJI O PRZYRZECZENIU WYDANIA WIZY W CELU REPATRIACJI

  0

  0.20

  WYSTAWIENIE, PRZEDŁUŻENIE LUB UZUPEŁNIENIE KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ

  3065

  0.30

  POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO EPUAP

  0

  0.40

  PRZESŁUCHANIE STRONY NA WNIOSEK ORGANU KRAJOWEGO

  0

  0.41

  DORĘCZENIE NA WNIOSEK ORGANU KRAJOWEGO PISMA LUB INNEGO DOKUMENTU

  0

  0.42

  PRZEKAZANIE WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ ORGANOM PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

  0

  0.50

  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO

  0

  0.51

  WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ODMOWY WYDANIA LUB UNIEWAŻNIENIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

  0

  0.60

  UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW POWROTU DO KRAJU ZA ZOBOWIĄZNAIEM ZWROTU

  0

  0.61

  UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW POWROTU DO KRAJU PO DOKONANIU WPŁATY PRZEZ OSOBĘ WSKAZANĄ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

  0

  0.70

  PRZYJĘCIE DOKUMENTÓW, ŚRODKÓW PŁATNICZYCH LUB PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH DO DEPOZYTU

  0

  1.01

  WYDANIE PASZPORTU

  6743

  1.02

  WYDANIE PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 13. ROKU ŻYCIA

  2146

  1.03

  WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO OSOBIE, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU UKOŃCZYŁA 18., A NIE UKOŃCZYŁA 70. ROKU ŻYCIA

  2452

  1.04

  WYDANIE PASZPOSRTU TYMCZASOWEGO OSOBIE MAŁOLETNIEJ

  1839

  1.05

  WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO NA CZAS OCZEKIWANIA NA DORĘCZENIE PASZPORTU SPORZĄDZONEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSOBIE, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 70. ROKU ŻYCIA

  920

  1.06

  WYDANIE PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAŻNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH PRZEZ JEGO POSIADACZA

  20229

  1.07

  WYDANIE PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAZNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 13. ROKU ŻYCIA, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH  PRZEZ OPIEKUNA OSOBY MAŁOLETNIEJ

  12873

  1.08

  WYDANIE DRUGIEGO PASZPORTU

  6743

  2.01

  PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM AKTU NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO LUB ZAWIADOMIENIA O ODMOWIE NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  22068

  2.02

  PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI O PRZYWRÓCENIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  2452

  2.03

  PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O POTWIERDZENIE POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI W TEJ SPRAWIE

  4904

  2.04

  PRZYJECIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM ZAWIADOMIENIA O WYRAŻENIU TAKIEJ ZGODY

  22068

  2.05

  PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ W TRYBIE ART. 9 UST. 2 USTAWY Z DNIA 2 KWIETNIA 2009 R. O OBYWATELSTWIE POLSKIM (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 161)

  1839

  3.01

  PRZYJECIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ

  3678

  3.02

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ

  3678

  3.03

  PRZYJECIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEKROCZENIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

  1226

  3.04

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEKROCZENIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

  1226

  3.05

  WYDANIE TYMCZASOWEGO POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

  1839

  3.06

  WYDANIE TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY, OKRESLONEGO W DECYZJI RADY Z DNIA 25 CZERWCA 1996 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY (96/409/WPZIB) (DZ.U. L 168 Z 6.7.1996 R., STR. 4-11)

  1839

  4.01

  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZYWÓZ ALBO PRZEWÓZ PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONI I AMUNICJI ALBO WPIS W EUROPEJSKIEJ KARCIE BRONI PALNEJ

  3678

  4.02

  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWIEZIENIE PRZEZ LUB NA TERYTORIUM RP ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH

  3065

  4.03

  WYDANIE INNEGO ZAŚWIADCZENIA NIŻ OKREŚLONE W POZYCJACH 4.01-4.02 TABELI OPŁAT KONSULARNYCH

  1839

  5.01

  DORĘCZENIE DOKUMENTU PRZEKAZANEGO PRZEZ ORGAN KRAJOWY NA ZŁOŻONY BEZPOŚREDNI OW TYM ORGANIE WNIOSEK OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ ZA GRANICĄ

  1839

  5.02

  WYDOBYCIE ZA GRANICĄ I PRZESŁANIE DO KRAJU NA WNIOSEK OBYWATELA POLSKIEGO DOKUMENTU INNEGO NIŻ PAPIERY WARTOŚCIOWE (WRAZ Z JEGO EWENTUALNĄ LEGALIZACJĄ)

  1839

  5.03

  PRZYJĘCIE PISMA I PRZEKAZANIE DO KRAJU DORGĄ URZEDOWĄ, JEŻELI ZŁOŻENIE TEGO PISMA U KONSULA SKUTKUJE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI, ZACHOWANIEM TERMINU W POSTĘPOWANIU

  1226

  5.04

  PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU W KRAJU WNIOSKU O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

  3065

  6.01

  LEGALIZACJA DOKUMENTU

  1839

  6.02

  SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM LUB UWIERZYTELNIONYM ODPISEM TEGO DOKUMENTU, A TAKŻE SPORZĄDZENIE WYPISU, ODPISU LUB WYCIĄGU Z AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ KONSULA I PRZECHOWYWANEGO W URZĘDZIE KONSULARNYM

  3678

  6.03

  POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM DOKUMENTEM

  1839

  6.04

  POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU LUB ZNAKU RĘCZNEGO

  1839

  6.05

  POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

  1839

  6.06

  SPORZĄDZENIE AKTU NOTARIALNEGO

  12260

  6.07

  WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

  1839

  6.08

  SPORZADZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI – ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA

  5517

  6.09

  SPRAWDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZEDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZEDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI – ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA

  1839

  6.10

  SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZEDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO LUB INNYCH DOKUMENTÓW O TREŚCIACH POWTARZALNYCH

  1839

  7.01

  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZED KONSULEM, PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O WSTĄPIENIU W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ORAZ OŚWIADCZEŃ W SPRAWIE NAZWISKA NOSZONEGO PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA I NAZWISKA DZIECI ZRODZONYCH Z TEGO MAŁŻEŃSTWA, SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU PRZYJĘCIA PRZEDMIOTOWYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ PRZEKAZANIE GO DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU ORAZ DORĘCZNIE ODPISU AKTU MAŁŻEŃSTWA

  30650

  7.02

  PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE DO URZEDU STANU CYWILNEGO W KRAJU OD OSOBY ZAMIERZAJĄCEJ ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZAPEWNIENIA, ŻE NIE WIE O ISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

  3065

  7.03

  WYDANIE I DORĘCZENIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

  3065

  7.04

  WYDOBYCIE Z URZEDU STANU CYWILNEGO W KRAJU I DORĘCZENIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

  3065

  7.05

  PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO UZNANIA OJCOSTWA WRAZ Z EWENTUALNYM WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA O UZNANIU I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO WŁAŚCIWEGO URZEDU STANU CYWILNEGO

  3065

  7.06

  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z TRANSKRYPCJĄ LUB ODTWORZENIEM ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO ORAZ DORĘCZNIE ODPISU POLSKIEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO NA TEJ PODSTAWIE

  3065

  7.07

  PRZYJĘCIE DO PROTOKOŁU OŚWIADCZEŃ I PRZEKAZANIE DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU WNIOSKU O REJESTRACJĘ URODZENIA LUB ZGONU ORAZ DORĘCZENIE ODPISU AKTU URODZENIA LUB ZGONU

  3065

  7.08

  PRZYJĘCIE DO PROTOKOŁU OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY IMIENIA LUB NAZWISKA ORAZ PRZEKAZANIE GO DO URZEDU STANU CYWILNEGO W KRAJU

  3065

  7.09

  PRZYJĘCIE WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA WRAZ Z PRZEKAZANIEM DO URZEDU STANU CYWILNEGO W KRAJU I DORĘCZENIEM DECYZJI

  3065

  7.10

  WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO

  1839

  8.01

  WYDANIE TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI STATKU (ŚWIADECTWO O BANDERZE)

  14712

  8.02

  PRZYJĘCIE OD KAPITANA STAKU PROTESTU MORSKIEGO ALBO SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU WYPADKU W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

  18390

  8.03

  WYSTAWIENIE LUB POTWIERDZENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU LUB KARTY BEZPIECZEŃSTWA STATKU LUB PRZEDŁUŻENIE ŚWIADECTWA W ZAKRESIE OCHRONY MORZA PRZED ZANIECZYSZCZENIEM PRZEZ STATKI

  12260

  8.04

  WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ŻEGLUGI MORSKIEJ LUB ŚRÓDLĄDOWEJ

  2452

  9.01

  DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

  5517

  9.02

  DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TABELI W TRYBIE PILNYM

  1839

  0.13

  PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM AKTU NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO LUB ZAWIADOMIENIA O ODMOWIE NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO (ROZP. MSZ Z DN. 18.12.2015)

  2452

  0.52

  ZWROT OPŁATY – UNIEWAŻNIENIE/ODMOWA WYDANIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

  0

  0.14

  WYDANIE LEGITYMACJI

  0

  0.15

  PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI

  0

  0.62

  UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ OBYWATELOWY UE

  0

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: