""
close

 • Faithful to my Homeland, the Republic of Poland

   

 • ПРАВНИ РАБОТИ

 • Екцтпакција на целосни и скратени изводи од матичните книги

  1. Од матичните книги се издаваат:

  • целосни и скратени изводи од матичните книги;
  • повеќејазични скратени изводи од матичните книги; http://www.msw.gov.pl/portal/pl/73/4504/Wielojezyczne_odpisy_skrocone_aktow_stanu_cywilnego.html
  • изјави за направените записи на актите од матичните книги или нивен недостаток;
  • изјави за губење или уништување на матичните книги на акти.

   

  2. Барање за добивање на погореспоменатите документи може да поднесе:

   

  • судот или друг државен орган;
  • лицето, за кое постои акт во матичните книги,  како и за негови предци, потомци, брат/сестра, брачен другар или законски претставник;
  • други лица кои ќе покажат правен интерес;
  • социјална организација, ако е тоа регулирано со цели од статутот на таа организација и кога  тоа е во јавен интерес;
  • други заинтересирани лица- во случај на изјави за губење или уништување на матичните книги на акти.

   

  3. Овластувања на органот:

   

  Овластен за издавање на препис од изводите од матичните книги каде овие документи биле изготвени.

  Ако лицето сака да добие извод од матична книга, треба да поднесе:

  • барање до конзулот за издавање на препис од изводот од матичната книга на акти (превземи ги информациите на почекотот);
  • доказ за наплатена конзуларна такса.  

   

  4. Податоци кои овозможуваат пронаоѓање на изводите од матичните книги на акти:

   

  • број на изводот од матичните книги и назив на матичната служба;
  • податоци за лицето чиј е изводот;
  • датум и место на дејствието;
  • имиња, презимиња на родителите;
  • во случај на регистрација на признание (до крајот на 1945 г.) – признание од лицето и називот на парохија каде се случило покрстувањето на лицето, склучување на брак или смрт.

  Print Print Share: