close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY

 • ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN JAK I KRAJOWĄ. W KAŻDYM POLSKIM URZĘDZIE KONSULARNYM, MUSI BYĆ POPRZEDZONE ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WNIOSKU WIZOWEGO, DOSTĘP DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:


  HTTP://WWW.E-KONSULAT.GOV.PL

   

  SKŁADANIE WNIOSKU WIZOWEGO

   

  Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Skopje obsługuję klientów wizowych wyłącznie po uprzedniej rejestracji w systemie  E-konsulat, pod adresem: http://www.e-konsulat.gov.pl/

  Zasada ta dotyczy wszystkich klientów bez wyjątku.

   

  Oznacza to, że każdorazowe złożenie wniosku wizowego - zarówno o wizę Schengen, jak i krajową - musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/.
  Rejestracja jest bezpłatna.

   

  Nie ma możliwości złożenia wniosku niezarejestrowanego elektronicznie.

   

  Od 19 grudnia 2009 obywatele Republiki Macedonii posiadający ważny paszport biometryczny mogą podróżować do krajów strefy Schengen bez wiz. Pobyt nie może przekraczać 90 dni w ciągu sześciu miesięcy.

   

  Opłaty wizowe:

  Wiza Schengen - 3684,00 MKD

  Wiza krajowa  - 3684,00 MKD   Instrukcja rejestracji wniosków wizowych:

   

  • Proszę otworzyć stronę  http://www.skopje.msz.gov.pl

  • Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi dokumentów, które należy dołączyć do wniosku wizowego.

  • Po skompletowaniu dokumentów proszę otworzyć stronę http://www.e-konsulat.gov.pl/

  • W okienku po prawej stronie proszę wybrać zrozumiałą dla Państwa wersję językową.

  • W menu Wiza proszę wybrać opcję Wiza Schengen - zarejestruj formularz lub Wiza krajowa - zarejestruj formularz. Otwarty zostanie formularz rezerwacji terminu wizyty w placówce.

  • Po zarezerwowaniu terminu, automatycznie otworzy się formularz wniosku wizowego. Na wypełnienie formularza mają Państwo 60 minut. Proszę po kolei wypełnić wszystkie pola. Opisy pól niewypełnionych lub zawierających błędy zmienią barwę z czarnej na czerwoną, a system nie pozwoli zaakceptować wniosku.

  • Po zakończeniu wypełniania proszę zaakceptować wprowadzone dane wciskając przycisk Dalej

  • Proszę jeszcze raz sprawdzić wprowadzone dane. W celu dokonania poprawek, proszę wcisnąć przycisk Popraw. Jeśli dane są poprawne, proszę wcisnąć przycisk Wydrukuj.

  • Po wyświetleniu się komunikatu z numerem referencyjnym, proszę wcisnąć przycisk Pobierz.

  • Proszę zapisać dokument PDF z Państwa wnioskiem, a następnie wydrukować go, dołączyć dokumenty uzupełniające i przyjść do konsulatu w zarezerwowanym terminie wskazanym na ostatniej stronie wniosku.

   

  WIZY-INFORMACJE OGÓLNE

   

   

  Od 5 kwietnia 2010 r. zasady wydawania wiz Schengen reguluje Wspólnotowy Kodeks Wizowy (KW).
   

  Państwo członkowskie właściwe do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji w jego sprawie

  1. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;

  b) jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub

  c) jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

  2. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie; lub

  b) w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

  3. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub

  b) w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

  4. Państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu uniknięcia sytuacji, w której wniosek nie może zostać rozpatrzony ani decyzja wydana w jego sprawie, ponieważ właściwe państwo członkowskie, określone zgodnie z ust. 1–3, nie ma swojej placówki ani nie jest reprezentowane w państwie trzecim, w którym osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek zgodnie z art. 6.

  5. Prawo do informacji przetwarzanych w SIS i VIS.

   

  Obowiązują następujące kategorie wiz:

  wiza Schengen, w tym

  • wiza jednolita C - ważna na terytorium wszystkich Państw Członkowskich UE

  • wiza tranzytowa lotniskowa A

  • wiza o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  wiza krajowa D


  Podczas składania wniosku wizowego państwa członkowskie UE pobierają dane biometryczne.


   

  Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

  Skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Wnioski wizowe przyjmowane są od wtorku do piątku w godzinach 10:00-13:00.
  Informacja telefoniczna: + 389 2 324 88 26
  Informacja mailowa: skopje.amb.wk@msz.gov.pl


   

  TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW


  1. Wniosek o wizę należy złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące dni przed planowaną datą wyjazdu.
  2. Osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek w systemie e-konsulat www.e-konsulat.gov.pl
  3. Nieletni składają wniosek na formularzu podpisanym przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego.
  4. Jeżeli nieletni nie podróżuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi - obowiązkowa jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wyrażona na piśmie.
  5. Formularz wizowy wypełnia się na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl.
  6. Złożenie wniosku z wraz z kompletem dokumentów nie oznacza automatycznego przyznania wizy. Posiadanie wizy stanowi tylko jeden z warunków wjazdu na teren RP. Ostateczna decyzja poza granicami RP należy do konsula, na granicy - do Straży Granicznej.
  7. Cel wjazdu i pobytu cudzoziemca musi być zgodny z deklarowanym.
  8. Dokumenty dołączone do wniosku nie są zwracane aplikującym. Nie dotyczy to tych dokumentów, których oryginały nie mogą być wydane po raz kolejny (np. świadectwa, dyplomy, umowy najmu lokali). Dokumenty wystawione w języku macedońskim i albańskim powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.
  9. Złożenie wniosku potwierdzane jest w dokumencie podróży stosowną pieczęcią służb konsularnych Ambasady określającą datę złożenia wniosku i rodzaj wizy.
  10. Konsul w każdej chwili może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów.  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU


  Dokumenty powinny jednoznacznie potwierdzać deklarowany cel wjazdu, zakwaterowanie, posiadanie środków na wjazd, pobyt i wyjazd oraz potwierdzać gotowość opuszczenia terytorium RP / Schengen po wygaśnięciu terminu ważności.


   

  DOKUMENTY GŁÓWNE:

  • wniosek wizowy ze zdjęciem (www.e-konsulat.gov.pl). Wniosek wizowy powinien być wypełniony alfabetem łacińskim w języku polskim lub angielskim, własnoręcznie podpisany przez aplikującego, bez poprawek. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

  • ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:

   a) jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. Niemniej w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;

   b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

   c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

  • jedno zdjęcie biometryczne wykonane na białym tle, z odkrytą głową, en face o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,  zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1683/95, a jeżeli system VIS osiągnie sprawność operacyjną w myśl art. 48 rozporządzenia w sprawie VIS – zgodnie z normami określonymi w art. 13 niniejszego rozporządzenia;

  • podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową;

  • aktualny wyciąg z konta "Trusti" (pasqyra e llogarisë) wraz z pieczątką organu wydającego

  • państwa członkowskie pobierają od osoby ubiegającej się o wizę dane biometryczne obejmujące fotografię jej twarzy i dziesięć odcisków jej palców zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przyjętej przez Radę Europy, w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

   Z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób ubiegających się o wizę:

   a) dzieci poniżej 12 roku życia;

   b) osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli jednak możliwe jest pobranie mniej niż dziesięciu odcisków palców, należy pobrać maksymalną ilość odcisków palców. Jeżeli jednak niemożność pobrania odcisków palców jest tymczasowa, to od osoby ubiegającej się o wizę wymaga się, by złożyła odciski palców wraz z kolejnym wnioskiem wizowym. Organy właściwe zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 3 są uprawnione do żądania dalszych wyjaśnień w sprawie przyczyn tymczasowej niemożności. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie odpowiednich procedur gwarantujących osobie ubiegającej się o wizę poszanowanie godności w sytuacji, gdy wystąpią problemy z pobraniem danych;

   c) przywódcy państw lub rządów, członkowie rządów krajowych wraz z towarzyszącymi im małżonkami oraz członkami oficjalnej delegacji, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych;

   d) monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych.

  • Środki finansowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra SW z dnia 23 lutego 2015r., w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

  • Kopia paszportu wewnętrznego (ID).

  • Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – 3684 den, na podstawie WKW.  W sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Aplikujący otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   
  DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:

  • dokumenty potwierdzające cel podróży

  • dokumenty dotyczące zakwaterowania (potwierdzona rezerwacja hotelu) lub dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów zakwaterowania

  • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu

  • informacje pozwalające ocenić zamiar opuszczenia terytorium RP / Schengen

  • wyciąg bankowy z 3 ostatnich miesięcy

  • rezerwacja biletu (w obie strony)

  • dokumenty potwierdzające aktualną sytuację społeczno-zawodową np. zaświadczenie z pracy, zaświadczenie o udzielonym urlopie, karta zawodowa, zaświadczenie ze szkoły o odbywaniu nauki, karta studencka/indeks itp.


  w przypadku podróży służbowych dodatkowo:

  • zaproszenie wystawione przez polską firmę lub organ władzy (w oryginale) do udziału w spotkaniach, konferencjach lub imprezach związanych z handlem, przemysłem lub pracą(potwierdzenie celu podróży cudzoziemca, okresu pobytu, firmy wysyłającej i stanowiska osoby delegowanego, ewentualnego pokrycia kosztów)

  • dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą firmy

  • dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby delegowanej oraz delegację wystawioną przez firmę wysyłającą potwierdzającą cel wyjazdu, okres pobytu w Polsce, podpisaną przez szefa firmy

  • dokumenty potwierdzające istniejące relacje handlowe lub zawodowe np. kontrakty, faktury, korespondencja

  • bilety wstępu na targi, kongresy


  w przypadku podróży w celach naukowych lub szkoleniowych dodatkowo:

  • poświadczenie zapisu na kursy zawodowe lub teoretyczne prowadzone w instytucjach szkoleniowych w ramach kształcenia podstawowego i kierunkowego (np. kursy językowe uprawniające do podjęcia studiów - 9 miesięczne)

  • legitymacje studenckie lub zaświadczenia o planowanych kursach

  • dyplom maturalny przetłumaczony na język polski lub angielski

  • wykaz ocen na świadectwie maturalnym lub na koniec każdego roku studiów


  w przypadku wyjazdów turystycznych lub prywatnych dodatkowo:

  • dokumenty dot. zakwaterowania (rezerwacja hotelu)

  • zaproszenie wystawione przez osobę prywatną, zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim

  • ogólna znajomość celu podróży(miasta lub miast docelowych, nazwa hotelu, walory turystyczne)

  • dokument od instytucji zapewniającej zakwaterowanie lub inny stosowny dokument zawierający informację nt. planów podróży

  • dokumenty dot. trasy - potwierdzenie wycieczki zorganizowanej lub inny stosowny dokument potwierdzający plany podróży; w przypadku tranzytu: wiza lub pozwolenie na wjazd do państwa trzeciego będącego celem podróży; bilet na dalszą podróż

  • środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów podczas pobytu w strefie państw Schengen.


  w przypadku udziału w imprezach politycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych bądź spotkań religijnych lub podróży planowanej z innych przyczyn:

  • zaproszenia, bilety wstępu, zaświadczenia o zapisie lub programy zawierające w miarę możliwości nazwę organizacji przyjmującej i informacje nt. długości pobytu lub inny dokument wskazujący cel podróży


  w przypadku podróży podejmowanych przez członków oficjalnej delegacji, na oficjalne zaproszenie skierowane do rządu państwa trzeciego do udziału w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, także w imprezach organizowanych przez organizacje międzyrządowe:

  • pismo sporządzone przez organ danego państwa potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę jest członkiem delegacji udającej się w celu uczestnictwa w jednej z wyżej wymienionych imprez, kopia oficjalnego zaproszenia, delegacja


  w przypadku podróży w celach zdrowotnych dodatkowo:

  • dokument  wystawiony przez instytucję medyczną poświadczający konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną

  • dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów leczenia


  w przypadku wyjazdu współmałżonka obywatela polskiego dodatkowo:

  • polski odpis aktu małżeństwa

  • oficjalne zaproszenie od współmałżonka lub członka jego rodziny wystawione przez właściwy Urząd Wojewódzki (respektowane są także zaproszenia wystawione własnoręcznie przez współmałżonka lub członków jego rodziny).

   

  w przypadku wyjazdów do pracy:

  • podpisana umowa o pracę lub oficjalne przyrzeczenie właściciela firmy znajdującej się na terenie RP, planującego zatrudnić cudzoziemca

  • zezwolenie wojewody właściwego ze względu na planowane miejsce podjęcia pracy przez cudzoziemca

  • dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji (np. dyplomy, kursy, staż pracy)  DOKUMENTY POZWALAJĄCE OCENIĆ ZAMIAR OPUSZCZENIA ODWIEDZANEGO KRAJU:

  • bilet powrotny

  • dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych w państwie stałego pobytu

  • zaświadczenie o zatrudnieniu

  • wyciągi bankowe

  • dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości

  • dokumenty potwierdzające integrację w kraju stałego pobytu np. więzy rodzinne, sytuacja zawodowa

   

  Opłata wizowa wnoszona jest gotówką w kasie Wydziału Konsularnego w walucie macedońskiej. W przypadku wycofania wniosku przez aplikującego lub wydania decyzji odmownej przez konsula, zwrot opłaty wizowej nie przysługuje.

   

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.
   

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca).

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.
   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  TERMINY

  15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który został uznany za dopuszczalny.
  Przedłużenie do 30 dni może nastąpić w indywidualnych przypadkach, gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku.
  Maksymalne przedłużenie do 60 dni - gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty.


  ODMOWA

  Każdej osobie, której odmówiono wydania wizy, obowiązkowo z dniem 5 kwietnia 2011 r. przekazuje się formularz odmowy zawierający jej uzasadnienie. Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • osoba aplikująca przedstawi fałszywy, podrobiony lub przerobiony dokument podróży

  • osoba aplikująca nie przedstawi potwierdzenia celów i warunków planowanego pobytu

  • osoba aplikująca nie dostarczy dowodu na posiadanie wystarczających środków utrzymania odpowiednich do długości planowanego pobytu oraz środków pozwalających na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania

  • w bieżącym sześciomiesięcznym okresie osoba aplikująca przebywała już przez trzy miesiące na terytorium państw członkowskich na podstawie wizy jednolitej lub o ograniczonej ważności terytorialnej

  • osoba aplikująca jest osobą, co do której dokonano wpisu w SIS nakazującego odmówić pozwolenia na wjazd

  • osoba aplikująca uważana jest za osobę, której obecność stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego

  • osoba aplikująca nie dostarcza dowodu na posiadanie ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego

  • poważne wątpliwości budzi autentyczność dokumentów uzupełniających lub prawdziwość ich treści

  • poważne wątpliwości budzi wiarygodność oświadczeń złożonych przez osobę aplikującą o wizę

  • poważne wątpliwości budzi zamiar opuszczenia terytorium państw członkowskich

   

  Od odmownej decyzji przysługuje prawo odwołania. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone przeciwko państwu członkowskiemu, zgodnie z prawem krajowym tego państwa. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych. Osoba składająca odwołanie zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wizowej.

   

   


  PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczani się na terytorium państw członkowskich (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061441043).

   

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

  W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

    

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

       3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

       4. Odmowa wydania wizy
   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.
   

      5. Podstawy prawne:
   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525).

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274). 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: