close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 28 listopada 2017

  Termin zgłaszania się do udziału w Szkole upływa 15 stycznia 2018 r.

  PIĘTNASTA WSCHODNIA SZKOŁA ZIMOWA
  28 LUTEGO-14 MARCA 2018

   

  I. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

  2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej i Środkowej, krajów bałtyckich, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski.

  3. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.

  4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Warszawy oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.


  II. STYPENDIA

  1. Kandydaci mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), a także o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i krajach UE).

  2. Podanie o pokrycie kosztów należy dołączyć do dokumentów kandydata.


  III. DOKUMENTY

  1. Kandydaci winni przesłać na adres: wsl.studium@uw.edu.pl:

  a) wypełniony formularz,

  b) list motywacyjny wraz z proponowanym tematem referatu,

  c) curriculum vitae wraz z fotografią,

  d) rekomendację promotora pracy dyplomowej (podpisany i zeskanowany list),

  e) potwierdzenie znajomości języka polskiego,

  f) zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że kandydat jest na ostatnim roku studiów magisterskich lub jednolitych studiach pięcioletnich,

  g) podanie o pokrycie kosztów pobytu w Szkole.

  2. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 15 stycznia 2018 r.


  IV. KWALIFIKACJA:

  1. Komisja kwalifikacyjna Szkoły podejmie decyzje w sprawie listy uczestników do 5 lutego 2018 r. po czym bezzwłocznie powiadomi wszystkich kandydujących.

  2. Formalne zaproszenie do zakwalifikowanych kandydatów Wschodniej Szkoły Zimowej 2018 zostanie wysłane e-mailem nie później, niż 5 lutego 2018 r. Pocztą zostanie wysłany oryginał zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoły.

  Właściwe Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymają listę zakwalifikowanych kandydatów w celu ułatwienia formalności wyjazdowych.

  3. Przyjazdy uczestników do Warszawy – 28 lutego. Zajęcia dydaktyczne Szkoły rozpoczną się we czwartek, 1 marca 2018 r. w Warszawie. Wyjazd uczestników – 15 marca 2018 r.

   

   

  Dalsze informacje znajdują się na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej UW:

  www.studium.uw.edu.pl

   

  Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2018 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: